افزایش اعتبار با کارتهای شتاب تلگرام

دسترسی کاربران

ایمیل / همراه
کلمه عبور
راهنمای عضویت  راهنمای عضویت
 بازیابی کلمه عبور    بازیابی کلمه عبور
ثبت نام   ثبت نام

نماد اعتماد الکترونیک

نماد ساماندهی

logo-samandehi

نمونه سوالات کنکور

آمار کاربران

کل کاربران عضو : 281,044
تعداد کل بازدیدها : 49,789,214
بازدید امروز : 1503
کاربران آنلاین : 8

Google+

به مرکزآزمون در گوگل امتياز مثبت دهيد !

خبر › سوالات دکتری 92 - کارت آزمون دکتری 92


 » نمایش آرشيو
 نمایش

: : سوالات دکتری 92 - کارت آزمون دکتری 92

ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ درﺑﺎره ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ‬ سوالات دکتری ۹۲

‫در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺎوی دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮال ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت آن در ﺑﻨﺪ» ج «درج ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻳﻚ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﺎﻻی ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻧﺎم، ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺐ و ﻛﺪرﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ وی در آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی‬ ‫‪ «Ph. D‬ﻧﻴﻤﻪﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎل ۱۳۹۱ درج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ آن ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ‬
‫۱- داوﻃﻠﺐ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﻧﻤﻮدن، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎرهداوﻃﻠﺒﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج روی آن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﺻﻨﺪﻟﻲ‬ ‫و ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺒﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﺑﻴﻦآﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت، ‬‫ﺑﻴﺪرﻧﮓ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺐ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن اﻃﻼع دﻫﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد. ‬
‫۲- ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺎوی ﺳﻮال و ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﻮدن ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را در ذﻳﻞ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ درج و ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮط را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﻳﺪ. ‬
‫۳- در ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﺎﻻی ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﭼﻴﺰی ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﮔﺬاﺷﺖ، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در روی ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻳﺎ‬ ‫ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺟﺪاً ﺧﻮدداری ﺷﻮد، در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ در‬ ‫آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺎ وی رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ‬
‫ب- ﻃﺮز ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت‬
‫۱ـ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻮاﺑﻲ را ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻮال در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪاد ﺳﻴﺎه ﻧﺮم ﭘﺮرﻧﮓ ﭘﺮﻛﻨﺪ. ﺑﺮای اﻃﻼع‬ ‫از ﻃﺮز ﭘﺮﻛﺮدن ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ذﻳﻞ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ۱، ۲، ۳و ۴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺮﺿﻲ ۴، ۱، ۳و ۲ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﺟﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻛﺮدن ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد. ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮ در ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ) ﻣﺜﻼً: ﻋﻼﻣﺖ ×‬ ‫و ﻳﺎ و ﻏﻴﺮه (و ﻳﺎ در دﻓﺘﺮﭼﻪ آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری و ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ و ﻧﻤﺮهﮔﺬاری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ‬
‫۲- ﭼﻮن ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖﺧﻮان ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻲﺷﻮد از ﻛﺜﻴﻒ ﻛﺮدن، ﺗﺎﻛﺮدن و ﻳﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺖ و ﻳﺎ اﺛﺮی ﺑﺮ روی آن‬ ‫ﺧﻮدداری ﮔﺮدد. ‬
‫۳- ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻪ) ۳ (ﻧﻤﺮه ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺧﻨﺜﻲﻛﺮدن ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﺣﺪﺳﻲ و ﻳﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ ﻳﻚ) ۱ (ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﻲ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻮاﻟﻲ را اﺻﻼً ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺳﻮال ﺟﻮاب ﻧﺪﻫﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﺑﺪون‬
‫ﺟﻮاب ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﻲ و ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ، ﻏﻠﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﺳﻮال‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ‬

‫ﺗﺬﻛﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ: ‬
‫داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻮد را در ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاد ﺳﻴﺎه ﻧﺮم ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎه ﻣﺸﻜﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ‬ ‫اﺳﺖ درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﺤﻮه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. ‬

‫ج- دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی آزﻣﻮن ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت و ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬
‫۱- در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن دو ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ اول ﺣﺎوی ﺳﻮاﻻت ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎره ۱ و‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﻮده و ﺑﺴﺘﻪ دوم ﺣﺎوی ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ) دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎره ۲ (ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻫﺮﻳﻚ از دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر در ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﺪرﺷﺘﻪﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ و زﻣﺎن‬ ‫ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۴۰ ﺳﻮال ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ۹۰دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺖ. ‬

سوالات آزمون دکتری ۹۲

‫‫‫۲- در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺣﺎوی ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن‬ ‫ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺪت ۱۵۰ دﻗﻴﻘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ‬
‫ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ – ﻛﻠﻴﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎی ﺳﺆال آزﻣﻮن داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺨﺼﻲﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺒﻲ، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻧﺎم ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑﺮ روی ﺟﻠﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ آزﻣﻮن‬ ‫وی درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎ دارای ﺗﻨﻮع ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ در اﻧﻮاع ‪ C، B، A‬و ‪ D‬و ﻳﺎ ‪ E‬و ‪ F‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. ‬

د- ﻳﺎدآوریﻣﻬﻢ‬
‫ﻣﻌﺪﻟﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﺪل ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻌﺪل ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ ، ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ‬ ‫داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه، درج ﮔﺮدﻳﺪهاﺳﺖ. ﻟﺬا داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﺪﻟﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻛﺎرت ورودی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی‬ ‫ذﻳﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺒﻲ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر ۷/۹/۹۱ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۴/۹/۹۱ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺪل ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ارﺷﺪ ﺧﻮد را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ در ﻓﺮﻣﻬﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺛﺒﺖﻧﺎم درج ﻧﻤﺎﻳﺪ، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻳﺮاﻳﺶ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﻌﺪل واﻗﻌﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﺪﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻴﻜﻪ در ردﻳﻒ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‬ ‫ﻟﻐﻮ ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻌﻬﺪه ﺷﺨﺺ داوﻃﻠﺐ ﺑﻮده و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺬری در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ‬
‫ﺗﺒﺼﺮه۱- ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻓﻮقﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺪرج در ﻣﺪرک‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺪرج در ﻛﺎرت ورودی ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ‬
‫ﺗﺒﺼﺮه۲- داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳/۶/۲۹‬ ‫ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه آﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳/۶/۱۹ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺪرج در ﻛﺎرت ورودی ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و‬ ‫در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﻣﻌﺪل (را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻓﺮم ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ ۷۵ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی اﻳﻦ‬ ‫آزﻣﻮن . ‬

‫ﺗﺒﺼﺮه۳- آندﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ آﻧﺎن ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮده، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل واﻗﻌﻲ ﻛﺎرداﻧﻲ) ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ‫آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻛﺎرت ورودی ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ‬

‫ﻫـ- ﺗﺬﻛﺮات ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ‬
‫۱- داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮایﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن اﻣﻀﺎء ﺷﺪه و دارای اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ داوﻃﻠﺐ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ و ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﻋﻜﺴﺪار، ﭼﻨﺪ ﻣﺪاد ﺳﻴﺎه ﻧﺮم ﭘﺮرﻧﮓ، ﻣﺪاد ﭘﺎکﻛﻦ، ﻣﺪاد ﺗﺮاش و ﺳﻨﺠﺎق ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ‬
‫۲- از آوردن وﺳﺎﻳﻞ اﺿﺎﻓﻲ) ﺑﺠﺰ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﻓﻮق (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻒدﺳﺘﻲ، ﺳﺎکدﺳﺘﻲ، ﻛﺘﺎب، ﺟﺰوه، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺖ و ﻳﺎدداﺷﺖ، ﭘﻴﺠﺮ، ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه‬ ‫ ﺣﺘﻲ ﺧﺎﻣﻮش و… ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﻛﻴﺪاً ﺧﻮدداری ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ. ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﻛﻴﺪاً ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد ﺣﺘﻲ از ﻧﺖﺑﺮداری و ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮدن ﺟﻮاب ﭘﺎﺳﺨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮای اﻃﻼع ﺧﻮد ﺟﺪاً ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺿﻤﻨﺎً ردوﺑﺪل ﻛﺮدن ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ) از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و… (در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎرج ﻛﺮدن اوراق اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ‬ ‫) از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن، دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﻮال و ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ (از ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ ﺗﻠﻘﻲ و ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﻠﻒﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و‬ ‫ﺟﺮاﺋﻢ در آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮیرﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎﻳﻞ اﺿﺎﻓﻲ در ﺣﻮزهﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد، از‬ ‫داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ وﺳﺎﻳﻞ اﺿﺎﻓﻲ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎورﻧﺪ. ‬
‫۳- از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﻮاﻻت رﺷﺘﻪﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت دروس ذﻳﺮﺑﻂ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻫﺮﻳﻚ از رﺷﺘﻪﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺣﺴﺎب ﻧﺒﻮده و از ورود داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن) از ﻫﺮ ﻧﻮع آن (ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺒﻲ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻣﺎﺷﻴﻦ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ وی ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺟﺮاﺋﻢ در آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮی رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻔﺎد اﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت درج ﺷﺪه اﺳﺖ. ‬
‫۴- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ، ﺟﻨﺲ و ﻳﺎ ﻧﻮع ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ) ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ، ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﻣﻌﻠﻮل (ﻣﻨﺪرج در ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن داوﻃﻠﺒﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد، ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ داوﻃﻠﺒﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺟﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ آدرس آن در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه روز دوﺷﻨﺒﻪ ۱۴/۱۲/۹۱ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﻴﻚ ﺳﻨﺠﺶ‬
‫و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن درج ﻣﻲﮔﺮدد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح آن اﻗﺪام ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻨﺪرج در ذﻳﻞ‬
‫ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن و از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻴﻨﻚ ﻣﺮﺑﻮط در ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح آن اﻗﺪام ﮔﺮدد. ‬
‫۵- ﺳﻬﻤﻴﻪرزﻣﻨﺪﮔﺎن:) ۱ (در ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﻲ آﻧﺪﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﻬﻤﻴﻪ آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻠﻤﻪ رزﻣﻨﺪه ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.) ۲ (آندﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ در‬
‫آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی» ‪) «Ph. D‬ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ (ﺳﺎل ۱۳۹۱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﻬﻤﻴﻪ آﻧﺎن از ﺳﻮی ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) درﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻮان‬
‫ﺳﻬﻤﻴﻪ، آزاد درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ارﮔﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج ﻛﺪ اﻳﺜﺎرﮔﺮی ﭘﺪر و ﻳﺎ ﻣﺎدر و ﻳﺎ ﺧﻮد داوﻃﻠﺐ در ﻗﺴﻤﺖ وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن ﻣﺠﺪداً ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ‬ ‫ﺑﻪ ارﮔﺎن ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﻋﻮدت داده ﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، ﺟﻬﺎد‬ ‫ﻛﺸﺎورزی و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۲۱/۱۲/۹۱ و در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﺑﻪ‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ارﮔﺎن‬ ‫ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.) ۳ (داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده ﻟﻜﻦ در ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﻲ آﻧﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﮔﺎن ذﻳﺮﺑﻂ ﺳﻬﻤﻴﻪ آﻧﺎن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ در ﮔﺰﻳﻨﺶ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺣﺬف و ﺑﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ‬

‫و – ﺗﺎرﻳﺦ، زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن‬ دکتری
‫۱- آزﻣﻮن ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ۱۸/۱۲/۹۱ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد. ‬
‫۲- ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن در ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه آزﻣﻮن ﺑﺮای اﻃﻼع داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ روی ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن آﻧﻬﺎ درج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ‬‫ﻟﺬا داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن آﻧﺎن درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ‬
‫ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ورود آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن و ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮدد ﺧﻮد را ﻳﻚ روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺮای آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ‬
‫۳ – ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر در دو ﻧﻴﻢروز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد، دارای دو ﻛﺎرت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺮوز ﻳﻚ ﻛﺎرت ﻣﺠﺰا (ﻟﺬا داوﻃﻠﺒﺎن‬ ‫ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ دو ﻛﺎرت ﺧﻮد را از ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ‬
‫۴- ﺷﺮوع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺒﺢ راس ﺳﺎﻋﺖ۰۰: ۸) ﻫﺸﺖ (و ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ راسﺳﺎﻋﺖ ۳۰: ۱۴) دو و ﺳﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ (‬ ‫آﻏﺎز ﻣﻲﮔﺮدد. در ورودی ﺣﻮزهﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺻﺒﺢ راس ﺳﺎﻋﺖ ۳۰: ۷) ﻫﻔﺖ و ﺳﻲ دﻗﻴﻘﻪ (و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ راس ﺳﺎﻋﺖ ۰۰: ۱۴) دو ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ (ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ، ﻟﺬا از ورود داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ‬
‫ز- ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ، ﻳﻚ ﺑﺮگ ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا داوﻃﻠﺒﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮم و‬
‫درج ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺒﻲ ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ و ﺧﻮاﻧﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت آن در ﻫﻤﺎن ﻓﺮم و در ﻣﺪت ۱۰ دﻗﻴﻘﻪ اﻗﺪام‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮات ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ‬
‫ﻳﺎدآوری: داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮاﻣﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺷﻤﺎ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد ﻟﺬا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻴﺸﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ از ﺟﺪاﻛﺮدن و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺧﻮد از روی دﺳﺘﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺟﺪاً ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ‬


چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱

کارشناسی ارشد  | ارشد فراگیرکاردانی  فراگیر |  کاردانی سراسری | فنی و حرفه ایدکتری سراسری  |دکتری آزاد |دکتری وزارت بهداشت   | ارشد وزارت بهداشت 94| منابع  استخدامی  |نقشه سایت   وکیل در ایلام

     linkedin             


سوالات کاردانی به کارشناسی , سوالات فنی و حرفه ای , دانلود مجموعه سوالات دکتری ازاد 85,96,87,88,89,90,91,92,93.95.96.97